ข้อสอบออนไลน์

Last updated: Jan 23, 2019  |  1399 จำนวนผู้เข้าชม  |  กฎหมายการศึกษา

ข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์แบบทดสอบกฎหมายการศึกษา

1. เด็กในความหมายของ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับคือผู้ที่มีอายุเท่าใด
ไม่น้อยกว่า12 ปี
9 ปี
อายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16
15 ปี

2. ข้อใดไม่ใช้รูปแบบของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตามอัธยาศัย

3. บิดา มารดา ผู้ปกครองไม่ส่งลูกเข้าเรียนมีโทษสถานใด
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ปรับไม่เกิน 3,000 บาท

4. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษ่า
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความบกพร่องรัฐ ต้องจัดอย่างไร
จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ต้องจัดให้มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
ไม่น้อยกว่า จำนวน 9 ปี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

6. การศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนอยู่ในรูปแบบใด
การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

7. องค์การท้องถิ่นใครเป็นคนกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
สพฐ.
คสช.
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย

8. ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้กี่ระดับ
ปฐมวัย
ปฐมวัย ประถมศึกษา
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

9. เด็กชาย เขียว เกิด พ.ศ. 2547 ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับใน พ.ศ.ใด
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2551

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
มีการกระจายอำนาจ ไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Powered by MakeWebEasy.com