รวมข้อสอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Last updated: Jan 9, 2019  |  21820 จำนวนผู้เข้าชม  |  วิชาความรอบรู้

รวมข้อสอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง

 

1.ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด

ก. ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม                                        

ข. การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป

ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ                            

ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ

คำตอบ ง.

2.การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด

ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                      

ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย

ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม             

ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

คำตอบ ง.

3.สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง                                               

ข. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น

ค. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป                           

ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค

คำตอบ ก.

3.5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด

  ก. การทหาร               

  ข. การเกษตร               

  ค. อุตสาหกรรม            

  ง. ด้านการบริการ
คำตอบ ข.

4.จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด

ก. จังหวัดสระบุรี                                                         

ข. จังหวัดเชียงใหม่

ค. จังหวัดกาฬสินธ์                                                       

ง. จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำตอบ ก.

5.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ

ก. เน้นการส่งออก                                                        

ข. เน้นการออม

ค. โครงสร้างพื้นฐาน                                                     

ง. เน้นการกระจายรายได้

คำตอบ ข.

6.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

ก. การพึ่งตนเองทางด้านสังคม                                        

ข. การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ

ค. การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ                                   

ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง

คำตอบ ง.

7.หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง

ก. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ                                             

ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย

ค. การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม                             

ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า

คำตอบ ง. ก

8.แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด

ก. ดำเนินชีวิตในลักษณะใด                                            

ข. ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด

ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี                          

ง. ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง

คำตอบ ค.

9.ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร

ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน                                  

ข. การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต

ค. การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต                              

ง. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต

คำตอบ ก.

10.ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด

ก. สังคมเข้มแข็ง                                                          

ข. สังคมมีหลากหลาย

ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี                                      

ง. คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร

คำตอบ ค.

11.การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง

ก. ศาสนา          

ข. การปกครอง                 

ค. ทางการศึกษา               

ง. สถาบันครอบครัว

คำตอบ ก.

12.คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด

ก. เป็นคนมีศีลธรรม                                                      

ข. มีความละอายต่อบาป

ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี                                           

ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร

คำตอบ ง.

13.หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง

ก. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ                                             

ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย

ค. การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม                             

ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า

คำตอบ ง.

14.แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด

ก. มนุษย์      

ข. ทรัพยากรน้ำ            

ค. ทรัพยากรดิน              

ง. ทรัพยากรป่าไม้

คำตอบ ค.

15.ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด

ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง      

ข. ตามยถากรรม          

ค. ดำเนินชีวิตตามปกติ       

ง. ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย

คำตอบ ก.

16.การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด

ก. จังหวัดกาฬสินธุ์                 

ข. จังหวัดฉะเชิงเซา           

ค. จังหวัดสระบุรี            

ง. จังหวัดสุราษฎ์ธานี

คำตอบ ค.

17.เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่

ก. ประมาณ 5 ไร่          

ข. ประมาณ 10 ไร่      

ค. ประมาณ 20 ไร่           

ง. ประมาณ 30 ไร่

คำตอบ ข.

18.ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ

ก. ความยากจน                                                           

ข. ปัญหาการก่อการร้าย
ค. ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม                                      

ง. ปัญหาความแตกแยกของประชาชน

คำตอบ ก.

19.หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น

ก. 2 ขั้น                 

ข. 3 ขั้น                      

ค. 4 ขั้น       

ง. 5 ขั้น

คำตอบ ข.

20.พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก. ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น                                                 

ข. แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น

ค. เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว                                    

ง. เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย

คำตอบ ค.

21.ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด

ก. ระดับบุคคล        

ข. ระดับครอบครัว       

ค. ระดับสังคมหรือชุมชน        

ง. สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง

คำตอบ ค.

22.เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด

ก. ปี พ.ศ. 2537           

ข. ปี พ.ศ. 2538       

ค. ปี พ.ศ. 2539        

ง. ปี พ.ศ. 2540

คำตอบ ง.

23.ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด

ก. การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม                                 

ข. การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม

ค. การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ              

ง. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์

คำตอบ ง.

24.ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด

ก. อังกฤษ              

ข. ฝรั่งเศส                   

ค. สหรัฐอเมริกา                

ง. แคนนาดา

คำตอบ ค.

25.การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด

ก. รับจ้าง      

ข. การทำการเกษตร           

ค. การทำธุรกิจส่วนตัว     

ง. ลูกจ้างบริษัทเอกชน

คำตอบ ข.

26.เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด

 ก. พลเอกสุจินดา คราประยูร                                          

ข. รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย

 ค. รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา                               

ง. รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

คำตอบ ข.

27.การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด

ก. นายสมชาย วงค์สวัสดิ์                                               

ข. พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ                                           

ง. นายชวน หลีกภัย

คำตอบ ค.

28. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร

 ก. การทำเกษตรกรรม                                                   

ข. การดำรงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน

ค. การค้าขายให้ได้เงินเพียงพอสำหรับครอบครัว                 

ง. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ครอบครัวพออยู่พอกิน

ตอบ ข

29. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด

ก. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจชาติ                               

ข. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ค. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัฒน์                           

ง. มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 ตอบ ข

30. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ข้อใด

ก. มีความรับผิดชอบต่อสังคม                                         

ข. มีความพอประมาณในการใช้จ่าย

ค. มีการวางแผนการบริหารจัดการประเทศ                        

ง. ทำให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผนและการปฏิบัติตน

 ตอบ ค

31. ดินชนิดใดเหมาะในการเพาะปลูกมากที่สุด

ก. ดินเหนียว      

ข. ดินเหนียวปนตะกอน                

ค. ดินร่วน             

ง. ดินร่วนปนตะกอน

 ตอบ ค

32. ที่ดินเป็นกรดควรแก้ไขอย่างไร

ก. ใช้ปูนขาวหว่าน           

ข. ระบายน้ำเข้าที่ดิน        

ค. การใส่ปุ๋ยพืชสด                

ง. การปลูกพืชหมุนเวียน

 ตอบ ก

33. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดทรัพยากรให้มากที่สุด

ก. มนุษย์             

ข. ทรัพยากรน้ำ                  

ค. ทรัพยากรดิน                             

ง. ทรัพยากรป่าไม้

 ตอบข

34. แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นเมื่อใด

ก. พ.ศ. 2507               

ข. พ.ศ. 2517                     

ค. พ.ศ. 2527                  

ง. พ.ศ. 2537

 ตอบ ข

35. หลักคิดในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ยกเว้นข้อใด

ก. ความมีเหตุผล           

ข. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว            

ค. ความขยันหมั่นเพียร                      

ง. ใช้คุณธรรมนำความรู้

 ตอบ ค

36. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ยกเว้น ด้านใด

ก. สังคม          

ข. สิ่งแวดล้อม                      

ค. วัฒนธรรม                       

ง. พัฒนาประเทศ

 ตอบ ค

37. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นพื้นฐาน

ก. ความซื่อสัตย์และความรู้          

ข. ความรู้และคุณธรรม      

ค. คุณธรรมและความเพียร       

ง. ความเพียรและสติปัญญา

 ตอบ ข

38. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก. รู้จักประหยัด                                                           

ข. ยืมเงินเพื่อนและผ่อนใช้ทีหลัง

ค. อดอาหารกลางวันเพื่อเก็บเงินใส่ออมสิน                        

ง. ทำงานหลังเลิกเรียนเพื่อเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งของที่อยากได้

 ตอบ ก

39. ข้อใดคือความหมายของการพึ่งตนเอง

ก. มีความมั่นใจว่าตนเองเก่ง                                           

ข. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. ขอความช่วยเหลือเมื่อทำสิ่งนั้นไม่ได้                             

ง. พยายามทำทุกอย่างด้วยตนเองแม้จะทำไม่ได้ดี

 ตอบ ง

40. เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพื้นทำกินที่อย่างไร

 ก. ขุดสระน้ำ / ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ที่อยู่                       

ข. ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ปลูกข้าวโพด / ที่อยู่

ค. ปลูกข้าว / เลี้ยงปลา / ปลูกอ้อย / ที่อยู่                        

ง. ขุดสระน้ำ / ปลูกพืช / ปลูกข้าว / ที่อยู่

 ตอบ ง

41. ข้อใดเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปลูกฝังแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อตนเอง

ก. การนำน้ำล้างจานไปรดต้นไม้                                       

ข. เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอดประหยัดไฟฟ้า

 ค. ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและแหล่งน้ำในชุมชน                

ง. ใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษแทนและถุงพลาสติกในการซื้อของ

 ตอบ ง

42. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ยกเว้นข้อใด

ก. คนเป็นศูนย์การพัฒนา     

ข. การปฏิบัติบนทางสายกลาง   

ค. การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  

ง. การแก้ปัญหาความยากจน

 ตอบ ง

43. สถานะภาพของประเทศที่สำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ยกเว้นข้อใด

ก. สถานะด้านธรรมาภิบาล                                             

ข. สถานด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ค. สถานะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ                       

ง. สถานะด้านการพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางสังคม

 ตอบง

44. โครงการใดต่อไปนี้ไม่ใช่โครงการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     ก. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                            

  ข. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ค. โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP                                     

ง. โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม

 ตอบ ค

45. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร

 ก. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                         

ข. สนับสนุนการศึกษา การจัดทำหลักสูตร

 ค. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา                           

ง. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในการเรียนรู้

 ตอบ ก

46. การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนมีความสำคัญอย่างไร

ก. ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง                            

ข. สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม

ค. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน                          

ง. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน

 ตอบ ง

47. คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด

ก. เป็นคนมีศีลธรรม       

ข. มีความละอายต่อบาป      

ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี      

ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร

 ตอบ ค

 

Powered by MakeWebEasy.com