ข้อสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ปี 2562

Last updated: Jan 9, 2019  |  19432 จำนวนผู้เข้าชม  |  วิชาความรอบรู้

ข้อสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ปี 2562


 จงเลือกคำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูกต้องที่สุด

1.วัฒนธรรมที่รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์

ก.  การบวชนาค                                        

ข.  การทอดกฐิน

ค.  การอาบน้ำศพ                                      

ง.  ก่อเจดีย์ทราย

2.ข้อใดคือ Application พัฒนาภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ

ก.  Learn English Vocabulary Daily                  

ข.  English Conversation Practice

ค.  Echo English                                        

ง.  English boot camp

3.วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญใดชาติ

ก.  วันชาติ                                               

ข.  วันพ่อแห่งชาติ 

ค.  วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9           

ง.  ถูกทุกข้อ

4.ข้อใดไม่ใช่ อาเซียน +3

ก.  จีน                                                   

ข.  ญี่ปุ่น

ค.  เกาหลี                                               

ง.  อินเดีย

5.ข้อใดไม่ใช่ หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค  4.0 

    ก.  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม

    ข.  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

    ค.  เปลี่ยนจากการทำการเกษตร ไปเป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษต

    ง.  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

6.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการบรูณา  STEM 

ก.  วิศวกรรมศาสตร์                                   

ข.  สถาปัตยกรรม

ค.  วิทยาศาสตร์                                        

ง.  เทคโนโลยี

7.ข้อใด ไม่ถูกต้อง

 ก.  ประเพณีโยนบัว : สมุทรปราการ                  

ข.  ประเพณีชักพระ : สุราษธานี

ค.  ประเพณีกวนข้าวทิพย์ : ชัยนาท                  

ง.  ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : ขอนแก่น

 

8.โอวาทของพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเกี่ยวกับหลักธรรมข้อใด

ก.  ศีล สมาธิ ปัญญา                                  

ข.  สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ
ค.  หิริ โอตตัปปะ                                       

ง.  ฉันทะ  วิริยะ จิตตะ  วิมังสา

9.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีกี่ยุทธศาสตร์

 ก.  5 ยุทธศาสตร์                                       

ข.  6 ยุทธศาสตร์

 ค.  11 ยุทธศาสตร์                                      

ง.  12 ยุทธศาสตร์

10.จังหวัดใด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่ 2

ก.  นครพนม                                            

ข.  สงขลา

ค.  สระแก้ว                                             

ง.  มุกดาหาร

11.อาชีพในข้อใดไม่ถูกจัดเป็นอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายอิสระได้ในอาเซียน

 ก.  ครู  เภสัช                                            

ข.  วิศวกร  แพทย์

 ค.  สถาปนิก  ทันตแพทย์                              

ง.  นักบัญชี  พยาบาล

12.วันพระธรรม คือวันใด

ก.  วันวิสาขบูชา                                           

ข.  วันมาฆบูชา

ค.  วันอาสาฬหบูชา                                       

ง.  วันเข้าพรรษา

13.วันครูโลก ตรงกับข้อใด

ก.  5 มกราคม                                             

ข.  5 ตุลาคม

ค.  16 มกราคม                                            

ง.  8 สิงหาคม

14.ประเพณีผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมใด

 ก.  มหาเวสสันดรชาดก                                

ข.  พระอภัยมณี

ค.  ท้าวผาแดง – นางไอ่                               

ง.  สังข์ศิลป์ชัย

15.ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจของสพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    ก.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    ข.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

    ค.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

16.การเข้าแถวซื้อของหรือ มารยาทที่ควรปฏิบัติในโอกาสต่างๆตรงกับ

 ก.  วัตถุธรรม                                           

ข.  เนติธรรม

ค.  สหธรรม                                             

ง.  คติธรรม

17.ประเพณีอุ้มพระดำน้ำอยู่ที่จงหวัดใด

 ก.  ชลบุรี                                                   

ข.  เพชรบูรณ์

ค.  กำแพงเพชร                                            

ง.  สระบุรี

18.. ประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดยดอกเหินหงส์ หรือเรียกว่าดอกเข้าพรรษา จัดขึ้นในจังหวัดใด

ก.  ชัยนาท                                                 

ข.  สระบุรี

ค.  สมุทรปราการ                                         

ง.  จันทบุรี

19.ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 ก.  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ข.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

 ค.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  ง.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

20.กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

 ก.   การแสวงหาความรู้                            

ข.  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค.   มาตรฐานการศึกษา                           

ง.  การศึกษาเฉลยตัวสีแดงนะครับ

สนใจแนวข้อสอบจริงครูผู้ช่วยที่เคยออกข้อสอบเพื่อเป็นแนวทาง และสั่งหนังสือเตรียมสอบ ติดต่อได้ที่ Line : @mr.kron

Powered by MakeWebEasy.com