คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Last updated: Dec 27, 2018  |  164 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวการศึกษานโยบายต่างๆ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มติ ครม.25 ธค 2561 ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 2 เรื่อง
- รับทราบและเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม 11 ฉบับ
- อนุมัติ การจัดทำและลงนามบันทึกความตกลง ในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ ที่ประเทศไทย


อ่านเพิ่มเติมที่
http://www.moe.go.th/websm/2018/5/499.htmlPowered by MakeWebEasy.com