แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู

Last updated: Dec 27, 2018  |  1702 จำนวนผู้เข้าชม  |  วิชาชีพครูอุดมการณ์ครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู

แนวข้อสอบวิชาชีพครู

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  ก. ครูเป็นอาชีพ
  ข. ครูเป็นวิชาชีพ
  ค. ครูเป็นอาชีพชั้นสูง
  ง. ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  2. “ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์” ข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  ก. ครูคือผู้มีจิตวิทยา
  ข. ครูคือผู้มีความดี ความบริสุทธิ์
  ค. ครูคือผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
  ง. ครูคือผู้แก้ปัญหา
  3. “ครูคือบุคคลที่มีความรู้หรือนักวิชาการ ครูจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ในวิชาชีพครู” ข้อความนี้ สัมพันธ์กับข้อใดน้อยที่สุด
  ก.การวางแผนใช้จ่ายเงิน
  ข.จิตวิทยาการเรียนรู้
  ค.เทคนิคการสอน
  ง.การออกแบบการเรียนรู้
  4. การพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ของครู คือการพัฒนาด้านใด
  ก.พัฒนาด้านร่างกาย
  ข.พัฒนาด้านสติปัญญา
  ค.พัฒนาด้านอารมณ์
  ง.พัฒนาทุกด้าน
  5. หลักฐานที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  ก.หลักสูตรการเรียน 5 ปี
  ข.การอบรมพัฒนาเด็ก
  ค.การมีใบประกอบวิชาชีพครู
  ง.การเคร่งครัดในจรรยาบรรณ
  6. ข้อใดไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  ก.มีคนเคารพนับถือจำนวนมาก
  ข.การให้บริการสาธารณหรือสังคม
  ค.ความมีอิสระในการทำหน้าที่
  ง.การมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
  7. การให้บริการความรู้ของวิชาชีพครู ควรเป็นไปในลักษณะใด
  ก.ให้การศึกษาก่อนประถม –มัธยม
  ข.ให้การศึกษาภาคบังคับ
  ค.ให้การศึกษาก่อนประถม-อุดมศึกษา
  ง.ให้การศึกษาตลอดชีวิต
  8. วิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินการหมายถึงข้อใด
  ก.อิสระในการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
  ข.อิสระในเวลาที่จะมาปฏิบัติหน้าที่
  ค.อิสระในการที่จะประพฤติปฏิบัติตน
  ง.อิสระในการใช้จ่ายเงิน
  9. ปัญหาของวิชาชีพครูในปัจจุบันที่ต้องแก้โดยด่วน
  ก.การรับผิดชอบในหน้าที่
  ข.ปัญหาหนี้สิน
  ค.เสื่อมศรัทธา
  ง.ค่าตอบแทน
  10. ปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษาจัด ต้องเรียนกี่ปี
  ก.3 ปี
  ข.4 ปี
  ค.5 ปี
  ง.6 ปี
  11. สถาบันแห่งวิชาชีพครู หมายถึงข้อใด
  ก.กระทรวงศึกษาธิการ
  ข.คุรุสภา
  ค.ก.ค.ศ.
  ง.ส.ก.ส.ค.
  12. ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อค้นหาปัญหาและวิธีการจัดการสอนวิธีใหม่ๆจัดว่าวิชาชีพครูมีความสำคัญตามข้อใด
  ก.ครูเป็นนักวิชาการท้องถิ่น
  ข.ครูเป็นผู้พัฒนาสังคม
  ค.ครูคือผู้สร้างสรรค์วิทยาการใหม่ๆ
  ง.ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  13. การที่ครูพานักเรียน รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จัดว่าวิชาชีพครูมีความสำคัญในด้านใด
  ก.ครูเป็นผู้พัฒนาสังคม
  ข.ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  ค.ครูเป็นผู้พัฒนาท้องถิ่น
  ง.ครูเป็นผู้สร้างสรรค์ สังคมแห่งการมีประชาธิปไตย
  14. ครูมีความสำคัญนานาประการ เช่น ครูเป็นวิศวกรของสังคม หมายถึงข้อใด
  ก.ครูช่วยสร้างอาคารเรียน
  ข.ครูเป็นผู้แทนสังคม
  ค.ครูสอนเด็กออกไปอยู่ในสังคม
  ง.ครูอยู่ในสังคม
  15.“ครูต้องเป็นผู้สร้างค่านิยมที่ดีแก่สังคม” ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนี้
  ก.ครูให้บริการศิษย์และชุมชน
  ข.ครูแต่งกายสุภาพ
  ค.ครูใช้จ่ายอย่างประหยัด
  ง.ครูมีบ้านใหญ่โตเหมาะสมกับฐานะ
  16. “ การที่ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเรื่องการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา” จัดว่า
  ก.ครูเป็นผู้อนุรักษ์ท้องถิ่น
  ข.ครูเป็นนักวิชาการท้องถิ่น
  ค.ครูเป็นวิศกรสังคม
  ง.ครูเป็นผู้พัฒนาสังคม
  17. สิ่งใดกำหนดบทบาทหน้าที่ของครู
  ก.มาตรฐานตำแหน่ง
  ข.คำสั่งมอบหมายงาน
  ค.มาตรฐานวิชาชีพครู
  ง.ถูกทุกข้อ
  18.บทบาทหน้าที่ของครูโดยตรง
  ก.จัดการเรียนรู้
  ข.บริการการศึกษา
  ค.จัดหาสื่อ
  ง.อำนวยการ
  19. บทบาทหน้าที่ครูที่ส่งผลต่อนักเรียนทางอ้อม
  ก. ทำการสอน อบรมความรู้
  ข. รักษาวินัยและสุขภาพ
  ค. ปกครองดูแลความประพฤตินักเรียน
  ง. ผลิต หาและเลือกใช้สื่อการสอน
  20.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของครูต่อนักเรียน
  ก.ทำการสอนและอบรมความรู้
  ข.ให้บริการการศึกษา ส่งเสริมการเรียน
  ค. ลาศึกษาต่อด้านหลักสูตรการสอน
  ง. ประสานผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการเรียน

Powered by MakeWebEasy.com