ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Last updated: Dec 24, 2018  |  19228 จำนวนผู้เข้าชม  |  กฎหมายการศึกษา

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
    ก.   การแสวงหาความรู้                            
    ข.  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ค.   มาตรฐานการศึกษา                           
    ง.  การศึกษา
2. คำว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” ไม่ได้เกิดจาก การผสม ผสานระหว่าง การศึกษาในรูปแบบใด
    ก.  การศึกษาในระบบ                              
    ข.  การศึกษาตามอัธยาศัย
    ค.  การศึกษาทวิศึกษา                             
    ง.  การศึกษานอกระบบ

3. คำว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่กล่าวถึงใน กฎหมายการศึกษาแห่งชาตินั้น ได้ให้ความหมายไว้อย่างไร
    ก.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
    ข.  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
    ค.  การศึกษาทวิศึกษา                             
    ง.  การศึกษาแรกเกิดจนถึงระดับอุดมศึกษา


4. ข้อใดกล่าวได้ถูกที่สุด หากต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ มีมาตรฐาน ทุกหนทุกแห่ง
    ก.  จะต้องให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู เพราะช่วยให้ผู้สอนมีความรับผิดชอบในหน้าที่
    ข.  จะต้องมีการประเมิน ผลงานวิทยะฐานะทุกๆ ปี
    ค.  จะต้องมีมาตรฐานการศึกษา จึงจะใกล้เคียงกันในเรื่องของคุณภาพการศึกษา
    ง.  จะต้องผลักดันให้ครูมีเงินเดือน เท่ากับอาชีพ หมอ จึงจะเกิดแรงกระตุ้น

5. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้สอน”  ได้ตรงกับ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด
    ก.  บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
    ข.  บุคลากร ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
    ค.  ครู และคณาจารย์ ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
    ง.  คณะครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ


6. บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เป็นความหมายของข้อใด
    ก.  บุคลากรวิชาชีพ                                 
    ข.  ศึกษานิเทศก์                
    ค.  ครู                                                
    ง.  อาจารย์

7. ข้อใด เกี่ยวข้องกับ ความมุ่งหมายของการศึกษา ในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด
    ก.  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
    ข.  การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมดุล
    ค.  การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์
    ง.  รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี

8. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา
    ก.  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
    ข.  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
    ค.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    ง.  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

9. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
    ก.  มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
    ข.  มีการกระจายอำนาจ ไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ค.  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
    ง.  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดฟรีกี่ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจำนวนกี่ปี
    ก.  อายุย่างเข้าปีที่  7 จนอายุย่างเข้าปีที่ 16     
    ข.  15 ปี
    ค.   9 ปี                                             
    ง.  12 ปี

11. การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความบกพร่องรัฐ ต้องจัดอย่างไร
    ก.  จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
    ข.  ต้องจัดให้มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
    ค.  ไม่น้อยกว่า จำนวน 9 ปี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
    ง.  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

12. การศึกษาสำหรับ คนพิการ รัฐ ต้องจัดอย่างไร
    ก.  จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
    ข.  ส่วนการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับจัดตามความพร้อม
    ค.  ไม่น้อยกว่า จำนวน 9 ปี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
    ง.  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 13. การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ รัฐ ต้องจัดอย่างไร
    ก. จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
    ข. ส่วนการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับจัดตามความพร้อม
    ค. ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
    ง. ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

14. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาอย่างไร
    ก. ต้องจัดให้บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล                  
    ข. ต้องจัดให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
    ค. เหนือจากการศึกษาภาคบังคับจัดตามความพร้อมของครอบครัว
    ง. ถูกทุกข้อ

15. การจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มี กี่ รูปแบบ
    ก. 2 รูปแบบ               
    ข. 3 รูปแบบ           
    ค. 4 รูปแบบ           
    ง. 1 รูปแบบ

16. รูปแบบการศึกษาใดที่มีเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่ แน่นอน
    ก. การศึกษาในระบบ                               
    ข. การศึกษานอกระบบ
    ค. การศึกษาตามอัธยาศัย                         
    ง. ถูกทุกข้อ

17. Informal education จัดเป็นการศึกษา รูปแบบใด
    ก. การศึกษาในระบบ                               
    ข. การศึกษานอกระบบ
    ค. การศึกษาตามอัธยาศัย                         
    ง. ถูกทุกข้อ

18. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้
    ก.  การศึกษาในระบบ                              
    ข.  การศึกษานอกระบบ
    ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย                        
    ง.  ถูกทุกข้อ

19. ข้อใด สอดคล้องกับ รูปแบบการศึกษานอกระบบ (Non-formal education)
    ก. เงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษาความ ยืดหยุ่น        
    ข. เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่ แน่นอน
    ค. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพความพร้อม และโอกาส 
    ง. ไม่มีข้อใดถูก

20. การศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาจำนวนกี่ปี
    ก.  ไม่น้อยกว่า 12 ปี                                                
    ข.  จำนวน 9 ปี
    ค.  อายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16            
    ง.  15 ปี

21. เด็กชาย เขียว เกิด พ.ศ. 2547 ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับใน พ.ศ.ใด
    ก.  พ.ศ. 2552                                      
    ข.  พ.ศ. 2554
    ค.  พ.ศ. 2559                                      
    ง.  พ.ศ. 2551

22. เด็กชาย แดง ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับใน พ.ศ.2560 แสดงว่าเด็กคนนี้เกิด พ.ศ. ใด
    ก.  พ.ศ. 2551                                      
    ข.  พ.ศ. 2554        
    ค.  พ.ศ. 2553                                      
    ง.  พ.ศ. 2555

23. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด อยู่ในมาตรใดของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
    ก.  มาตรา 30                                       
    ข.  มาตรา 21
    ค.  มาตรา 32                                       
    ง.  มาตรา 22

24. การจัดการศึกษาในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร
    ก.  ให้เป็นคนที่เก่ง มีความสามารถในการทำงาน
    ข.  ให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
    ค.  ให้เป็นคนที่มีความกตัญญู และมีจริยธรรม
    ง.  ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการสูงสุด

25. สถานศึกษาควรจัดการประเมินผู้เรียนจากสิ่งใดเป็นอันดับแรก
    ก.  การร่วมกิจกรรม                                
    ข.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
    ค.  ความประพฤติ                                 
    ง.  พัฒนาการของผู้เรียน

26. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้มี องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวน กี่ องค์กร
    ก. 2  องค์กร                                        
    ข. 3  องค์กร
    ค. 4  องค์กร                                       
    ง. 6  องค์กร

27. ผู้ใดทำหน้าที่เป็นประธานสภาการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งหัวหน้า คสช.
    ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     
    ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ           
    ง. เลขาธิการสภาการศึกษา

28. ข้อใดเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
    ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ค. กระทรวงศึกษาธิการ                            
    ง. สภาการศึกษา

29. สภาการศึกษา มีสมาชิกจำนวนเท่าใด
    ก. ไม่เกิน 27 คน                                    
    ข. ไม่เกิน 32 คน
    ค. 41 คน                                             
    ง. 59 คน

30. ผู้ใดทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     
    ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ           
    ง. นายกรัฐมนตรี

31. ข้อใดเป็นผู้กำหนดมีหน้าที่จัดทำ สาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
    ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ค. กระทรวงศึกษาธิการ                            
    ง. สภาการศึกษา

32. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใด
    ก.  ไม่เกิน 27 คน                                   
    ข.  ไม่เกิน 32 คน     
    ค.  59 คน                                           
    ง.  31 คน

33. การประกันคุณภาพภายใน  จัดโดยใคร
    ก.  หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา           
    ข.  สพฐ.
    ค.  สมศ.                                           
    ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

34. การประกันคุณภาพภายนอก จัดโดยใคร
    ก. หน่วยงานต้นสังกัด
    ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด              
    ง. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

35. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะอย่างไร
    ก. นิติบุคคล                                         
    ข. องค์การมหาชน
    ค. องค์กรเอกชน                                    
    ง. หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ

36. การประกันคุณภาพภายนอกมีระยะเวลาตามข้อใด
    ก. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
    ข. อย่างน้อย 2 ครั้งในทุก 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
    ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย   
    ง. ภาคการศึกษาละ1 ครั้งในทุก 5 ปี

37. มาตรา ใดของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  ก่อให้เกิด พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
    ก. มาตรา 30                                        
    ข. มาตรา 21
    ค. มาตรา 32                                        
    ง. มาตรา 22

38. มาตรา ใดของ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  ก่อให้เกิด พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
    ก. มาตรา 30                                        
    ข. มาตรา 52
    ค. มาตรา 54                                        
    ง. มาตรา 53

39. มาตรา ใดของ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  ก่อให้เกิด พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
    ก. มาตรา 30                                        
    ข. มาตรา 52
    ค. มาตรา 54                                        
    ง. มาตรา 53

40. หมวดใดในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  ให้ความสำคัญกับผู้เรียนมากที่สุดหรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ก. หมวด 2 สิทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา        
    ข. หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
    ค. หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา     
    ง. หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ

41. ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อใดคือ "บุคลากรทางการศึกษา"
    ก.  ครูผู้ช่วย                                         
    ข.  ครู คศ.1
    ค.  อาจารย์มหาวิทยาลัย                          
    ง.  ผู้อำนวยการโรงเรียน

42. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
    ก.  ผู้สอน                                            
    ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา
    ค.  ผู้ปกครอง                                       
    ง.  ผู้บริหารการศึกษา

43. ข้อใดคือความหมายของคำว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ก.  การศึกษาก่อนอุดมศึกษา                      
    ข.  การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  
    ค.  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา        
    ง.  ถูกทั้ง ก และ ข

44. การศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนอยู่ในรูปแบบใด
    ก.  การศึกษาในระบบ                              
    ข.  การศึกษานอกระบบ
    ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย                        
    ง.  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

45. องค์การท้องถิ่นใครเป็นคนกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
    ก.  สพฐ.                                             
    ข.  คสช.
    ค.  กระทรวงศึกษาธิการ                           
    ง.  กระทรวงมหาดไทย

46. บิดา มารดา ผู้ปกครองไม่ส่งลูกเข้าเรียนมีโทษสถานใด
    ก.  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท                         
    ข.  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
    ค.  ปรับไม่เกิน  2,000 บาท                        
    ง.  ปรับไม่เกิน 3,000 บาท

47. เด็กในความหมายของ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับคือผู้ที่มีอายุเท่าใด
    ก. ไม่น้อยกว่า12 ปี                                                
    ข. 9 ปี
    ค. อายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16            
    ง. 15 ปี

48. ข้อใดไม่ใช้รูปแบบของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ก. การศึกษาในระบบ                               
    ข. การศึกษานอกระบบ
    ค. การศึกษาตลอดชีวิต                            
    ง. การศึกษาตามอัธยาศัย

49. ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้กี่ระดับ
    ก.  ปฐมวัย
    ข.  ปฐมวัย ประถมศึกษา
    ค.  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
    ง.  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

50. หน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพภายใน
    ก. สพฐ.                                              
    ข. สพท.
    ค. สมศ.                                              
    ง. สถานศึกษา

51. ข้อใดไม่ใช่ช่วงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ก. ปวส.                                              
    ข. ปวช.
    ค. มัธยมศึกษา                                      
    ง. ประถมศึกษา

52. การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับนับอย่างไร
    ก.   นับตามปีปฏิทิน                               
    ข. นับตามปีเกิด
    ค.   นับตามอายุ                                    
    ง. ถูกทั้ง  ข. และ ค.

53. ข้อใด ไม่ใช่ สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ก.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                       
    ข.  โรงเรียนของรัฐ
    ค.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             
    ง.  โรงเรียนเอกชน   

54. ผู้สอนในสถานศึกษาที่ใช้จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใด ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    ก.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                       
    ข. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
    ค.  ศูนย์การเรียน                                   
    ง.  โรงเรียนเอกชน   

55. สมศ. ย่อมาจาก คำว่าอะไร
    ก.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
    ข.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
    ค.  สำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
    ง.  สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

56. ผู้บริหารการศึกษา  หมายถึง
    ก.  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน
    ข.  บุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน
    ค.  บุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
    ง.  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

57. ข้อใดคือการศึกษาในระบบ
    ก.  การศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษาตามอัธยาศัย
    ข.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน    การศึกษาตามอัธยาศัย
    ค.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน    การศึกษาระดับอุดมศึกษา
    ง.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิต

 

>>> เฉลยด้านล่าง  สนใจหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สั่งได้คลิกเลย

หรือติดต่อที่ Line : @mr.kron

 (เพจ : เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON)

 

 


 

 

Powered by MakeWebEasy.com