ข้อสอบวิชาการศึกษา

Last updated: Dec 22, 2018  |  1901 จำนวนผู้เข้าชม  |  วิชาการศึกษา

ข้อสอบวิชาการศึกษา

ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวบรวมเรียบเรียงจากเน็ตปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจำนวน 10 ข้อ

 1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า การศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ก. การอบรมสั่งสอนให้เกิดความเจริญงอกงาม
  ข. การเห็นตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
  ค. การพัฒนามนุษย์โดยส่งเสริมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเป็นอิสระ
  ง. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม
 2. หลักสูตร ครอบคลุมชีวิตประจำวันครู ไม่เป็นผู้ออกคำสั่ง ทำหน้าที่ในการแนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนจะต้องมีอิสระในการเลือก ตัดสินใจ โรงเรียน ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองสังคม การสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered)สอดคล้องกับปรัชญาในข้อใด
  ก. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม
  ข. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม
  ค. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
  ง. ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
 3. ลักษณะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือข้อใด
  ก. หลักสูตรอิงวิชาการ
  ข. หลักสูตรอิงคุณภาพ
  ค. หลักสูตรอิงมาตรฐาน
  ง. หลักสูตรอิงสาระการเรียนรู้
 4. “เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ประชาชนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ”ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องในข้อใด
  ก. หลักการของหลักสูตร
  ข. จุดหมายของหลักสูตร
  ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5. ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด
  ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้
  ข. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และมีจิตสาธารณะ
  ค. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
  ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ
 6. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ก. กิจกรรมแนะแนว
  ข. กิจกรรมนักเรียน
  ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  ง. กิจกรรมพิเศษ
 7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานตามข้อใด
  ก. ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
  ข. ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ค. ประเมินเพื่อตีคุณค่า
  ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 8. ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนได้ ตามข้อใด
  ก. ระบบตัวเลข
  ข. ระบบตัวอักษร
  ค. ระบบร้อยละ
  ง. ถูกทุกข้อ
 9. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินตามข้อใด
  ก. ดีเยี่ยม ดี และผ่าน และไม่ผ่าน
  ข. ดีเยี่ยม ดี และปรับปรุง
  ค. ดีเยี่ยม ดี และพอใช้
  ง. ผ่าน และ ไม่ผ่าน
 10. ข้อใดเกี่ยวข้องกับลักษณะเด่นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิเตอร์ น้อยที่สุด
  ก. เรียนรู้จากสภาพจริง
  ข. สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
  ค. ฝึกกระบวนการกลุ่ม
  ง. ทันสมัยก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่

คัดกรองเรียบเรียงโดย teacherkron.com    ติดตามความรู้เพิ่มติมได้ที่ คลิก

Powered by MakeWebEasy.com