ข้อสอบความรอบรู้ครูผู้ช่วย ชุดที่ 1

Last updated: Dec 21, 2018  |  4770 จำนวนผู้เข้าชม  |  วิชาความรอบรู้

ข้อสอบความรอบรู้ครูผู้ช่วย ชุดที่ 1

ข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1   BY เพจ : เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

>>จงเลือกคำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูกต้องที่สุด

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เริ่มใช้วันที่เท่าใด
ก. 6 เมษายน 2560             
ข. 6 เมษายน 2561
ค. 16 เมษายน 2560
ง. 6 เมษายน 2564

2.วัฒนธรรมที่รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์
ก. การบวชนาค
ข. การทอดกฐิน
ค. การอาบน้ำศพ
ง. ก่อเจดีย์ทราย

3.สำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค ขึ้นตรงสังกัดใด
ก. สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะรัฐมนตรี

4.ประธานอาเซียนที่เข้ารับตำแหน่ง วาระปี 2562 เป็นคนชาติไหน
ก. ลาว
ข. บรูไน
ค. ไทย
ง. กัมพูชา

5.การอบรมครูตามหลักสูตรอบรมครู (คูปองครู)(TrainingOBEC) 2561 ให้งบประมาณครูคนละจำนวนเท่าไร
ก. 1,000 บาทต่อคน
ข. 5,000 บาทต่อคน
ค. 10,000 บาทต่อคน
ง. 2,000 บาทต่อคน

6.ข้อใดไม่ใช่ 3 ห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
ก. พอประมาณ
ข. มีเหตุผล
ค. มีคุณธรรม
ง. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง

7.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. ) จำนวนเท่าใด
ก. ไม่เกิน 200 คน
ข. ไม่เกิน 220 คน
ค. ไม่เกิน 250 คน
ง. ไม่เกิน 270 คน

8.ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยน้อยที่สุด
ก. ตักบาตรเทโว
ข. กำฟ้า
ค. แห่นางแมว
ง. บุญบั้งไฟ

9.การกู้ยืม กยศ. ปัญหาปัจจุบันที่พบมากที่สุดคือข้อใด
ก. นำเงินที่กู้ยืมไปใช้ในทางที่ผิด
ข. ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ
ค. เกิดปัญหาหนี้เสียเนื่องจากเก็บหนี้ไม่ได้
ง. เงินที่ให้กู้ยืมไม่เพียงพอให้ยืมอีกต่อไป

10.คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 19/2560 เกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
ข. การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ค. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

11.ข้อใดผิดจารีตประเพณี
ก. ใส่ขาวดำไปงานมงคล
ข. นุ่งน้อยห่มน้อยเข้าวัด เพื่อทำบุญ
ค. ยกเท้าขึ้นบนโต๊ะทำงาน
ง. เจ้าบ่าวขอสินสอดคืนจากเจ้าสาว

12.ใครเป็นผู้บรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. กศจ.
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

13.ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ก. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ค. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ง. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

14.การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้คือข้อใด
ก. DLIT
ข. Smart Classroom
ค. DLTV
ง. ห้องเรียน ICU

15.โครงการประชารัฐ ยึดสิ่งใดเป็นหลักสำคัญ
ก. ประชาชน
ข. มั่งคั่ง
ค. มั่งคง
ง. สถานศึกษา

16.กระทรวงใหม่ที่มีความสำคัญในการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีชื่อว่าอย่างไร
ก. กระทรวงดิจิทัล
ข. กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ค. กระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยี
ง. กระทรวงอุดมศึกษา

17.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีกี่ยุทธศาสตร์
ก. 5 ยุทธศาสตร์
ข. 6 ยุทธศาสตร์
ค. 11 ยุทธศาสตร์
ง. 12 ยุทธศาสตร์

18.คนไทยเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องถือวีซ่า
ก. จีน
ข. ญี่ปุ่น
ค. อินเดีย
ง. ออสเตรเลีย

19.แผนการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. 5 ปี (พ.ศ.2560-2565)
ข. 10 ปี (พ.ศ.2561-2571)
ค. 15 ปี (พ.ศ.2560-2575)
ง. 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

20.จังหวัดใด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่ 2
ก. นครพนม
ข. สงขลา
ค. สระแก้ว
ง. มุกดาหาร

21.ประเพณีผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมใด
ก. มหาเวสสันดรชาดก
ข. พระอภัยมณี
ค. ท้าวผาแดง – นางไอ่
ง. สังข์ศิลป์ชัย

22.คนต่างด้าวประกอบอาชีพใดโดยไม่ผิดกฎหมาย
ก. งานบ้าน
ข. งานทำรองเท้า
ค. งานเสริมสวย
ง. งานทำหมวก

23.การออมเงินสำหรับประชาชนธรรมดาตั้งแต่ มีอายุ 15-60 ปี โครงการนี้มีชื่อว่าอย่างไร
ก. กองทุนเลี้ยงชีพ
ข. กองทุนประกันสังคม
ค. กองทุนการออมแห่งชาติ
ง. กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์

24.ข้อใดเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ในอุทยานราชภักดิ์
ก. พ่อขุนรามคำแหง
ข. สมเด็จพระนเรศวร
ค. สมเด็จพระนารายณ์
ง. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

25.ไวรัสซิก้า มีต้นกำเนิดจากที่ใด
ก. บลาซิล
ข. ยูกันดา
ค. บรูไน
ง. สหรัฐอเมริกา

26.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีระยะเวลาตามข้อใด
ก. พ.ศ. 2560-2563
ข. พ.ศ. 2560-2564
ค. พ.ศ. 2560-2565
ง. พ.ศ. 2560-2575

27.Thandland 4.0 คืออะไร
ก. เศรษฐกิจที่ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
ข. เศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก
ค. เศรษฐกิจที่ที่เน้นภาคการเกษตร
ง. เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

28.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G-20”
ก. ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542
ข. ประเทศไทย เป็นหนึ่ง ในประเทศที่ริเริ่มก่อตั้ง
ค. มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจโลก
ง. เป็นกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารธนาคารกลางจากประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19 ประเทศ รวมกับสหภาพยุโรป

29.โครงการ STEM เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ข. วิทยาศาสตร์ การอ่าน วิศวกรรมศาสตร์
ค. สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม
ง. การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

30.วันก่อตั้งอาเซียนตรงกับข้อใด
ก. 9 สิงหาคม 2520
ข. 8 กันยายน 2510
ค. 8 สิงหาคม 2510
ง. 12 สิงหาคม 2510

31.ประเทศใดได้มีฉายาว่า แบตเตอรี่แห่งอาเซียน
ก. ลาว
ข. พม่า
ค. มาเลเซีย
ง. สิงคโปร์

 

32.วันพระสงฆ์ คือวันใด
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันมาฆบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันเข้าพรรษา

33.ข้อใดคือ “ศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9”
ก. ระเบิดจากภายใน
ข. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
ค. ปลูกป่าในใจคน
ง. ถูกทุกข้อ


34.ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก. การศึกษาของประเทศไทย มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ข. การศึกษามี ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ค. สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
ง. การศึกษาและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก

35.ครูณรงค์วางแผนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงหลังเกษียนสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด
ก. ความมีเหตุผล
ข. การมีภูมิคุ้มกันทีดีในตัว
ค. ความพอประมาณ
ง. มีคุณธรรม


36.ข้อใดไม่ใช่วิถีประชาของคนสมัยปัจจุบัน
ก. ต่อคิวขึ้นรถตู้
ข. ไหว้พ่อแม่ก่อนออกจากบ้าน
ค. สวมหมวกทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
ง. ลุกให้คนแก่นั่งเมื่อขึ้นรถประจำทาง


37.ธนบัตรในรัชกาลที่ 10 แบงค์ 500 และ 1000 ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันใด
ก. 28 มกราคม 2561
ข. 24 พฤษภาคม 2561
ค. 30 มิถุนายน 2561
ง. 28 กรกฎาคม 2561


38.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" คำว่ายั่งยืนคลอบคลุมถึงด้านใด
ก. เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง
ข. คุณภาพชีวิตของประชาชน
ค. ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
ง. ครอบครัวมีความอบอุ่น


39.ข้อใดไม่ใช่วิถีของชาวไทย
ก. โกนผมไฟ
ข. แห่ขันหมาก
ค. บวชหน้าไฟ
ง. ตักเทโว


40.จุดเน้นที่สำคัญของการพัฒนาครูคืนถิ่นคืออะไร
ก. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร
ข. เพื่อได้คนเก่ง คนดี กลับคืนสู่ภูมิลำเนา
ค. เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาไทยขาดทักษะ
ง. เพื่อพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

***********************************

เฉลยด้านล่าง  สนใจหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สั่งได้คลิกเลย

หรือติดต่อที่ Line : @mr.kron

 (เพจ : เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON)


Powered by MakeWebEasy.com